Powered by Blogger.

Monday, November 5, 2007

Sa Mga Kamay Mo

Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko...

...ang kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay na nanguna na sa akin sa Iyong kaharian. Kung paanong iginawad nila sa akin ang Iyong pag-ibig, ipagkaloob Mo na sa kanila ang ligayang makapiling Ka.

...ang kaluluwa ng mga taong di ko nakasundo, mga taong labis na nakasakit sa akin. Alang-alang sa Iyong dakilang pag-ibig, pawiin Mo na ang kanilang pagdurusa.

..ang kaluluwa ng mga wala nang nakakaalala. Sa Iyong aklat, hindi sila kailanman mawawaglit. Patuluyin Mo na sila sa tunay nilang tahanan.

...ang kaluluwa ng mga malapit nang sumakabilang-buhay. Samahan Mo sila sa malagim na oras ng pagpanaw.

...ang kaluluwa naming naririto pa sa daigdig. Patatagin Mo kami hanggang sa kami'y muli Mong tawagin.

Ama, sa Iyong mga kamay iniluluhog ko ito sa ngalan ni Jesus na lubos na nagtiwala sa Iyo. Amen.

(Hidalgo Del Arrabal)

No comments:

Post a Comment

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP